Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 7 „Pod Muchomorkiem” Sulechów

 

Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem” w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 7 „ Pod Muchomorkiem” w Sulechowie .

Data publikacji strony internetowej: 14.03. 2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Przedszkola nr 7 „Pod Muchomorkiem” jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter informacyjny i promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22
  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-30
   

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Kamila Wawrzynowicz, mail: p7@jog.sulechow.pl

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513215905. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Przedszkola nr 7 „Pod Muchomorkiem” z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem” nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem” niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem”  odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem”  nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem”  , os. Zacisze 3, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: p7@jog.sulechow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedszkola nr 7 „Pod Muchomorkiem” w Sulechowie.

            Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne prowadzące do szatni dziecięcej oraz wejście z drugiej strony budynku. Do obydwu wejść prowadzą schody. W budynku nie zainstalowano podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Przedszkola przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 513 215 905.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Do budynku z wyłączeniem pomieszczeń pionu żywieniowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy wejściu głównym  nie oznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Link do pobrania:

https://cloud1j.edupage.org/cloud?z%3Aj6N0XeobsVk3jHcV3lQdFgL5x25Oq3CjMROvuJzp9NthwO%2FTBJHIikX0I%2BSg5m8K

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2024 22:59:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie